Privacy Policy | Wonderplant Greek Hydroponics Tomato

Privacy Policy

Ποιοι είμαστε:

Η “ΓΟΥΟΝΤΕΡΠΛΑΝΤ (WONDERPLANT) ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ή “εμείς” ή “εμάς” ή “WONDERPLANT” συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου / Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς, νόμους, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα δήλωση παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πώς, γιατί, πότε και για πόσο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς επίσης και ποιά είναι τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτά.

Η WONDERPLANT λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα με αριθμό καταχώρισης ΓΕΜΗ 038725805000 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή, συσκευασία, τυποποίηση και πώληση προϊόντων υδροπονίας Η έδρα της βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, διεύθυνση Σαράντα Εκκλησιών 1, Εύοσμος και ΤΚ 56238, ενώ οι εγκαταστάσεις των θερμοκηπίων και του συσκευαστηρίου-τυποποιητηρίου βρίσκονται στην Πετρούσα Δράμας, ΤΚ 66200. Λειτουργούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εκπρόσωπος του υπεύθυνου επεξεργασίας για τα θέματα των προσωπικών δεδομένων είναι η κυρία Μακρή Ανθή, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 2521081114 (εσωτ. 204) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

 

Για τους σκοπούς της παρούσης Πολιτικής Απορρήτου και Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

 • Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • Ως «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • Ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Ως «εκτελών την επεξεργασία» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
 • Ως «αποδέκτης» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.
 • Ως «τρίτος» νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • Ως «χρήστης» νοείται κάθε άτομο που επισκέπτεται τον διαδικτυακό ιστότοπο μας.
 • Ως «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων νοείται κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Δεδομένα που συλλέγουμε:

Η WONDERPLANT συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την εκπλήρωση των νομικών, κανονιστικών και συμβατικών της υποχρεώσεων. Δε συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας και δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με κανέναν άλλο τρόπο, εκτός από αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση. 

Τα προσωπικά δεδομένα σας που δύναται να συλλέξουμε είναι τα εξής (ανάλογα με την κατηγορία των υποκειμένων των δεδομένων που τίθενται σε επεξεργασία):

Από τους εργαζόμενους στην εταιρεία:

 • Στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου
 • Άδεια παραμονής και εργασίας όπου διατίθεται
 • Οικογενειακή κατάσταση
 • Εργασιακή κατάσταση συζύγου όπου διατίθεται
 • Αριθμός τέκνων όπου διατίθεται
 • Διεύθυνση οικίας
 • Τηλέφωνο οικίας όπου διατίθεται και κινητό τηλέφωνο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ και αρμόδιας ΔΟΥ
 • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλειας (ΑΜΚΑ)
 • Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
 • Αριθμός πινακίδας οχήματος προσέλευσης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου ιατρικού ιστορικού (για τον Ιατρό Εργασίας)
 • Πιστοποιητικό υγείας εφόσον διατίθεται (για τον Ιατρό Εργασίας)
 • Πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή κατάσταση, γραμματικές γνώσεις και εξειδίκευση (πτυχίο ειδικότητας) όπου διατίθεται, ύπαρξη κάρτας ανεργίας ή/και λήψη επιδόματος ανεργίας
 • Δεδομένα υγείας (βλ. παρακάτω)
 • Βιογραφικό σημείωμα όπου διατίθεται

Από τους πελάτες της εταιρείας:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, αρμοδιότητα, τηλέφωνο επικοινωνίας / fax, email)
 • Φορολογικά στοιχεία
 • Διευθύνσεις παραδόσεων

Από τους προμηθευτές της εταιρείας: 

 • Στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, αρμοδιότητα, τηλέφωνο, email)
 • Φορολογικά στοιχεία
 • Διευθύνσεις αποστολών
 • Τραπεζικός λογαριασμός
 • Πιστοποιητικά συμμόρφωσης με εθνικά και ιδιωτικά πρωτόκολλα διασφάλισης ποιότητας όπου απαιτείται

Από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας: 

 • Το ονοματεπώνυμο και το email (μέσω φόρμας) για επικοινωνία με την εταιρεία μας 
 • Το email σας εφόσον μέσα από την ιστοσελίδα μας επιλέξετε (συγκατατίθεστε) στο να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletters) για τις δραστηριότητες και τα προϊόντα της εταιρείας μας. Τη συγκατάθεσή σας αυτή μπορείτε να άρετε (ανακαλέσετε) ελεύθερα και οποτεδήποτε
 • Η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάλυση της επισκεψιμότητας αυτής (βλ. εδώ την πολιτική χρήσης των cookies)

Δεδομένα Υγείας:

Η WONDERPLANT, ως επιχείρηση που απασχολεί πλέον των πενήντα (50) εργαζομένων, έχει υποχρέωση, σύμφωνα με το Ν. 3850/2010 (Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων), να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει υπογράψει σύμβαση παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών ιατρού εργασίας με την Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής καλούμενη ως ΓΕΠ), η οποία, ως νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, θεωρείται ως εκτελών την επεξεργασία [άρθρο 4 παρ. 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ. 2 περ. (η) και άρθρο 9 παρ. 3 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)].

Η επεξεργασία των δεδομένων υγείας των εργαζομένων λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, όπου ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να προσέρχεται και να απασχολείται κατ’ ελάχιστον εβδομήντα-πέντε (75) ώρες ετησίως. Η τήρηση των δεδομένων υγείας γίνεται σε διακριτό, ασφαλή και μή προσβάσιμο σε οποιονδήποτε χώρο πλην του ιατρού εργασίας, ο οποίος δε λαμβάνει κανένα αντίγραφο των ιατρικών αρχείων εκτός των εγκαταστάσεων της εταιρείας, έντυπο ή ψηφιακό. Η ΓΕΠ δεν διαβιβάζει σε κανένα τρίτο τα ιατρικά δεδομένα των εργαζομένων που επεξεργάζεται για λογαριασμό της εταιρείας μας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στο Ν.3850/2010 (ηλεκτρονικές βάσεις καταχώρησης δεδομένων ιατρού εργασίας στο ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΕΠΕ, υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι ιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού, στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος κλπ) όπως ισχύει κάθε φορά, ή σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση, παραγγελία ή εντολή ή διάταξη αρμοδίου οργάνου ή Αρχής. Η ικανοποίηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αναφορικά με τα δεδομένα υγείας τους πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του ιατρού εργασίας, σύμφωνα με την πολιτική άσκησης και διεκπεραίωσης των αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων που έχει ορίσει ο εργοδότης. Ο ιατρικός φάκελος του εργαζομένου διατηρείται στο χώρο της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η σύμβαση εργασίας και για είκοσι (20) έτη μετά τη λήξη αυτής.

 

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους παρακάτω τρόπους:

Από τους εργαζόμενους στην εταιρεία:
 • Με έντυπη φόρμα - ερωτηματολόγιο προκειμένου να συναφθεί η μεταξύ μας σύμβαση
 • Μέσω βιογραφικού σημειώματος
 
Από τους πελάτες / προμηθευτές της εταιρείας:
 • Τηλεφωνικά
 • Μέσω αλληλογραφίας (φυσικής ή ηλεκτρονικής)
 • Μέσω των συμβάσεων που συνάπτουμε
 • Προφορικά, κατά τη διάρκεια προσωπικών συναντήσεων
 
Από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας:
 • Μέσω φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, καταχωρώντας το ονοματεπώνυμο και το email  σας,  προκειμένου να έρθουμε σε επικοινωνίας μαζί σας
 • Μέσω επιλογής opt-in στην ιστοσελίδα μας, όπου ο επισκέπτης δηλώνει από πριν ότι συγκατατίθεται στην αποστολή από την WONDERPLANT ενημερωτικών δελτίων (newsletters) στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, προκειμένου να λαμβάνει ενημέρωση για τις δραστηριότητες και τα προϊόντα της εταιρείας μας. Τη συγκατάθεσή  αυτή μπορεί να άρει (ανακαλέσει) ελεύθερα και οποτεδήποτε ο επισκέπτης μέσω επιλογής opt-out, η οποία εκφράζει την εναντίωσή του στο να λαμβάνει στο εξής ενημερωτικά δελτία (newsletters) στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (νομικές βάσεις επεξεργασίας):

Η WONDERPLANT στηρίζεται σε τέσσερις νομικές βάσεις όταν επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, οι οποίες είναι οι ακόλουθες και μπορούν να ισχύουν διαζευτικά ή σωρρευτικά:
 
 • Η συναίνεση (συγκατάθεση) του υποκειμένου (άρθρο 6 παρ. 1 παρ. α του ΓΚΠΔ), όταν δηλαδή το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους σκοπούς. Επί του παρόντος η συναίνεση-συγκατάθεσή είναι απαραίτητη μόνο από μεριάς του χρήστη κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας αναφορικά με τη πολιτική χρήσης των cookies ή όταν επιλέξει τη φόρμα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας μας, καταχωρώντας το ονοματεπώνυμο του και το email του ή όταν ο χρήστης της ιστοσελίδας μας επιλέξει (συγκατατίθεται) στο να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία (newsletters) για τις δραστηριότητες και τα προϊόντα της εταιρείας μας. Τη συγκατάθεσή του αυτή, μπορεί να άρει (ανακαλέσει) ελεύθερα και οποτεδήποτε. Επίσης, η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων δίδεται όταν αποστέλλει η προσκομίζει στην Εταιρεία το βιογραφικό του σημείωμα με σκοπό την προσφορά εργασίας ή κατά τη σύναψη σύμβασης εργασίας μεταξύ του ενδιαφερομένου και της Wonderplant ως Υπευθύνου Επεξεργασίας.
 • Η εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β του ΓΚΠΔ), όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από τη σύμβαση ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου πριν από τη σύναψη της σύμβασης.
 • Η έννομη υποχρέωση (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του ΓΚΠΔ), όταν υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία έννομη υποχρέωσή μας που προβλέπεται από τη φορολογική, ασφαλιστική ή εργατική νομοθεσία.
 • Το έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ του ΓΚΠΔ), όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών που επιδιώκει η εταιρεία (υπεύθυνος επεξεργασίας) ή τρίτος και μόνο όταν η επεξεργασία αυτή δε θίγει τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

Ασφάλεια και Απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων:

Λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και πρόσφορα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα αυτών.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων:

Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που κατά περίπτωση έχει ως ακολούθως:

 • Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για  τους ελεγκτικούς σκοπούς της φορολογικής, ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από τη λύση ή λήξη της κατά περίπτωση μεταξύ μας σύμβασης.
 • Τα βιογραφικά σημειώματα που υποβάλλονται στην εταιρεία με σκοπό την προσφορά εργασίας, θα τηρούνται, σε περίπτωση μή πρόσληψης, εώς δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υποβολής τους. Σε περίπτωση πρόσληψης, θα τίθενται εντός του ατομικού φακέλου κάθε εργαζόμενου / εργαζόμενης.
 • Τα δεδομένα υγείας που περιέχονται στον ιατρικό φάκελο του κάθε εργαζομένου διατηρούνται στο χώρο της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η σύμβαση εργασίας και για είκοσι (20) έτη μετά τη λήξη αυτής.
 • Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον το αίτημά σας ερείδεται σε μία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα προβεί στην διεκπεραίωση του αιτήματός σας το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας ενημερώνοντάς σας εγγράφως.
* Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία ενδέχεται να αρνηθεί εγγράφως και αιτιολογημένα τη διαγραφή των δεδομένων που αιτείστε όταν η συλλογή και η επεξεργασία αυτών είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ της εταιρείας και του υποκειμένου των δεδομένων σύμβασης ή εφόσον συντρέχει μία ή περισσότερες εκ των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, όπως για παράδειγμα όταν η επεξεργασία είναι επιβεβλημένη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του ελληνικού δικαίου, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη προς εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή όταν υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσια υγείας κτλ.
** Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μετά το πέρας του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος αποθήκευσης-τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων ή κατόπιν της διεκπεραίωσης του αιτήματός σας για διαγραφή των δεδομένων σας, αυτά θα καταστρέφονται και θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής / διαγραφής.
 

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους:

Η WONDERPLANT σε καμία περίπτωση δεν διαβιβάζει / γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο τα προσωπικά σας δεδομένα πέρα από όσους νόμιμους αποδέκτες αυτών και αποκλειστικά για τους σκοπούς της επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου / Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκτός αν εσείς, ως υποκείμενα των δεδομένων, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας προς αυτό. Ενδέχεται ωστόσο, η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους να λάβει χώρα εάν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο ή δικαστική απόφαση (π.χ. διαβίβαση προς δικαστικές αρχές, φορολογικές αρχές, φορείς της κοινωνικής ασφάλισης κτλ).

Τα δικαιώματά σας και ο τρόπος άσκησης αυτών:

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων προβλέπει στα άρθρα 12 εώς 22 μία σειρά δικαιωμάτων για τα υποκείμενα των δεδομένων, την άσκηση των οποίων η εταιρεία μας επιδιώκει να εξασφαλίζει και να διευκολύνει στο πλαίσιο της αρχής της διαφανούς  επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία μας έχει συντάξει φόρμεςυποδείγματα άσκησης των προβλεπομένων δικαιωμάτων από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων τα οποία είναι διαθέσιμα είτε σε φυσική (έντυπη) μορφή (στο γραφείο της εκπροσώπου του υπεύθυνου επεξεργασίας) είτε σε ηλεκτρονική μορφή (στην ιστοσελίδα  της εταιρείας μας) και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμπλήρωσή τους, τους δυνατούς τρόπους υποβολής τους στη εταιρεία και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας, τη διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας (ταυτοποίηση) του αιτούντος, το χρόνο προβλεπόμενης διεκπεραίωσης και σχετικής έγγραφης ενημέρωσης από τη μεριά της εταιρείας μετά τη λήψη του κάθε αιτήματος, καθώς και τις επιφυλάξεις της εταιρείας σε περίπτωση μη δυνατότητας διεκπεραίωσης ενός αιτήματος. 
 
Ειδικότερα τα δικαιώματά σας είναι τα ακόλουθα:
 • Το δικαίωμα ενημέρωσης (πληροφόρησης) του άρθρου 13, σύμφωνα με το οποίο έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε εγγράφως, αιτιολογημένα και σε προσωπικό επίπεδο, εκτός από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου / Δήλωση Προστασίας Δεδομένων, για το είδος των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργάζεται η WONDERPLANT, τις νομικές βάσεις και τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων σας, το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας, τον τρόπο αποθήκευσης / τήρησης των δεδομένων, τα μέτρα που λαμβάνει η εταιρεία για την προστασία αυτών, τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων, καθώς και πληροφορίες για τα άλλα δικαιώματα σας που παρέχονται από τον Γενικό Κανονισμό
 • Το δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 15 σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερωθείτε εγγράφως (σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή), αιτιολογημένα και σε προσωπικό επίπεδο, για τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η WONDERPLANT, λαμβάνοντας ατελώς αντίγραφο αυτών, για τους σκοπούς της επεξεργασίας, το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων, τον τρόπο αποθήκευσης / τήρησης των δεδομένων, τα μέτρα που λαμβάνει η εταιρεία για την προστασία αυτών, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων, καθώς και άλλες πληροφορίες που δύνανται να παρέχονται κατά το άρθρο αυτό 
 • Το δικαίωμα διόρθωσης του άρθρου 16 σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από τη WONDERPLANT την άμεση διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν  ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων
 • Το δικαίωμα διαγραφής του άρθρου 17 σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από τη WONDERPLANT  τη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον συντρέχει ένας ή περισσότεροι λόγοι από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου 
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του άρθρου 20, σύμφωνα με το οποίο έχετε τη δυνατότητα να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας
 • Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό τις προυποθέσεις του άρθρου 18
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία του άρθρου 21, σύμφωνα με το οποίο έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, όταν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε ή στ του Γενικού Κανονισμού, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπει το άρθρο 34 του εφαρμοστικού νόμου 4624/2019.
 
Η υποβολή των αιτημάτων άσκησης των δικαιωμάτων σας μπορεί να γίνει ως εξής:  
 
 • Με τη συμπλήρωση της ανά δικαίωμα σχετικής φόρμας - εντύπου στα γραφεία της WONDERPLANT στην Πετρούσα Δράμας, ΤΚ 66200, κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας με την κα Μακρή Ανθή στο 2521081114 (εσωτ. 204).
 • Με τη συμπλήρωση της ανά δικαίωμα σχετικής φόρμας - εντύπου που είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.wonderplant.gr και αποστολή της κατόπιν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
 
* Διευκρινίζεται ότι μετά την παραλαβή του αιτήματός σας και με σκοπό τη μεγαλύτερη διασφάλιση και προστασία του απορρήτου, της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής σας, η εκπρόσωπος του υπευθύνου επεξεργασίας, αμέσως μετά την παραλαβή αυτής θα επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά προκειμένου να επαληθεύσει το πραγματικό αυτής και ενδεχομένως να σας ζητήσει επιπλέον στοιχεία από όσα αναγράφονται στην αίτησή σας και αποδεικνύουν τη συμβατική σχέση σας με την Εταιρεία (πχ εργαζόμενος / πελάτης / προμηθευτής / πάροχος υπηρεσιών). Σε περίπτωση αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησής σας και έγγραφης ενημέρωσης-απάντησης επί του αιτήματός σας από την εκπρόσωπο του υπευθύνου επεξεργασίας στις εγκαταστάσεις της WONDERPLANT στην Πετρούσα Δράμας, ΤΚ 66200, θα σας ζητηθεί η επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας / διαβατηρίου / άδειας παραμονής και εργασίας (όπου διατίθεται) κτλ προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία του αιτούντος σε σχέση με τα δηλωμένα στην αίτηση προσωπικά στοιχεία και αφού επαληθευτεί η συμβατική σας σχέση με την εταιρεία (πχ υπάλληλου / πελάτη / προμηθευτή / εξωτερικού συνεργάτη / παρόχου υπηρεσιών).
 
Ο χρόνος διεκπεραίωσης από εμάς των αιτημάτων άσκησης των δικαιωμάτων σας είναι:
 • Έως δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή του αιτήματός σας για τα δικαιώματα των άρθρων  13, 15, 16, 17 και 20 του Γενικού Κανονισμού
 • Έως τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή του αιτήματός σας για τα δικαιώματα των άρθρων 18 και 21 του Γενικού Κανονισμού
 
* Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία ενδέχεται να ζητήσει από εσάς, στο πλαίσιο της καλής πίστης, παράταση του ως άνω χρονικού διαστήματος εξαιτίας της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή λόγω του αριθμού των αιτημάτων που εκκρεμούν, ενημερώνοντάς σας σχετικά, αμελλητί.

Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Έχετε το δικαίωμα, σε περίπτωση που θεωρείται ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από τη WONDERPLANT δεν είναι σύννομη ή δεν διεκπεραιώθηκε οποιοδήποτε αίτημα άσκησης των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά περιγράφονται ως άνω και παρέχονται από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ελληνική Εποπτική Αρχή). Έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα καταγγελίας γενικής χρήσης ή τη φόρμα καταγγελίας παραβίασης δικαιώματος υποκειμένου των δεδομένων (άρθρα 12-22 του ΓΚΠΔ) αποστέλλοντας την καταγγελία σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αρχής [email protected]  ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα, τηλ. 2106475600). Οι φόρμες καταγγελίας είναι διαθέσιμες είτε μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής www.dpa.gr  είτε μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας μας www.wonderplant.gr.

Ενημέρωση της παρούσας πολιτικής:

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου / Δήλωση Προστασίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οποτεδήποτε, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοσή της τόσο στην ιστοσελίδα μας όσο και αναρτώντας αυτήν στους πίνακες ενημέρωσης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας.