Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών | Wonderplant Ελληνική Ντομάτα Υδροπονίας

Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών

Πολιτική διαχείρισης αναφορών της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΟΥΟΝΤΕΡΠΛΑΝΤ (WONDERPLANT) ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

1. ΣKΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

H Πολιτική Αναφορών (στο εξής καλούμενη η «Πολιτική») της Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΥΟΝΤΕΡΠΛΑΝΤ (WONDERPLANT) ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «WONDERPLANT Α.Ε.», που εδρεύει στην Δημοτική Ενότητα Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, οδός Σαράντα Εκκλησιών αρ. 1, γραφείο Γ8, Α.Φ.Μ. 998306415, Αριθμός ΓΕΜΗ: 038725805000 , (στο εξής καλούμενη η «Εταιρεία»), αφορά τη διαδικασία υποβολής αναφορών μέσω των εσωτερικών διαύλων της Εταιρείας, τη διαδικασία παραλαβής και παρακολούθησης των αναφορών αυτών από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας, καθώς και την προστασία που παρέχεται στους Αναφέροντες.

Η Εταιρεία σε όλες τις δραστηριότητες της μεριμνά ώστε να εφαρμόζονται οι αρχές της ηθικής, της ειλικρίνειας, της ακεραιότητας και της δικαιοσύνης και αναμένει από τους εργαζομένους και συνεργάτες της να τηρούνται οι αρχές αυτές. Η Εταιρεία σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4990/2022 («Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου»), επιθυμεί να επιτύχει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον διαφάνειας και υπευθυνότητας και ένα υψηλό επίπεδο επιχειρηματικής ηθικής καθώς και να διατηρεί τη φήμη, την επιτυχία της και τη δυνατότητα να λειτουργεί αποτελεσματικά στο παρόν και στο μέλλον.

2. ΚΑΘ΄ ΥΛΗΝ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

«Αναφορά» είναι η παροχή πληροφοριών, μέσω των διαδικασιών που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική, για πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες συνιστούν ή υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι συνιστούν:

α) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου , που εμπίπτουν στα ακόλουθα πεδία:
Δημόσιες συμβάσεις,
Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προϊόντα και αγορές,
Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
Ασφάλεια των προϊόντων,
Ασφάλεια των μεταφορών,
Προστασία του περιβάλλοντος,
Προστασία από την ακτινοβολία και πυρηνική ασφάλεια,
Ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, υγεία και μεταχείριση των ζώων,
Δημόσια υγεία,
Προστασία των καταναλωτών,
Προστασία της ιδιωτικής ζωής κα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,

β) παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης του άρθρου 325 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) και τα ειδικότερα οριζόμενα στα
σχετικά ενωσιακά μέτρα,

γ) παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 της Σ.Λ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω παραβιάσεις μπορεί να συνιστούν και εύλογες υπόνοιες σχετικά με παραβιάσεις, οι οποίες έχουν διαπραχθεί ή είναι πολύ πιθανό να διαπραχθούν στην Εταιρεία, καθώς και απόπειρες απόκρυψης παραβιάσεων.
Οι διατάξεις της παρούσας Πολιτικής δεν επηρεάζουν και δεν αποκλείουν σε καμία περίπτωση την απευθείας αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (στο εξής καλούμενη «Ε.Α.Δ.»).

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων (εφεξής “Αναφέροντες”):
i. τους εργαζομένους της Εταιρείας, ανεξάρτητα από το αν η απασχόλησή τους είναι πλήρης, μερική, μόνιμη ή εποχιακή, ή αν είναι αποσπασμένοι από άλλο φορέα,
ii. τους μη μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους, συμβούλους ή εργαζομένους κατ΄ οίκον,
iii. τους μετόχους και τα πρόσωπα που ανήκουν στο διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο της Εταιρείας,
iv. τους εθελοντές, αμειβόμενους ή μη αμειβόμενους ασκούμενους,
v. οποιαδήποτε πρόσωπα που εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες τυχόν αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών,
vi. πρώην εργαζομένους σχετικά με πληροφορίες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, η οποία έχει λήξει για οποιοδήποτε λόγο, μελλοντικούς (δυνητικούς) εργαζομένους για πληροφορίες που αποκτήθηκαν κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης, πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Κάθε εργαζόμενος, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 3, που απέκτησε πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις όπως αυτές ορίζονται ανωτέρω στην παράγραφο 2 στο πλαίσιο των εργασιακών του καθηκόντων, δικαιούται να υποβάλλει Αναφορά, η οποία μπορεί να γίνει και ανώνυμα.

Ως Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (στο εξής καλούμενος «Υ.Π.Π.Α.»), που είναι το αρμόδιο όργανο για την παραλαβή και την εξέταση των Αναφορών ορίζεται η Ανθή Μακρή του Αναστασίου και σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων θα αναπληρώνεται από την Ευρύκλεια Κεσίδου του Αλέξανδρου.

Ο Υ.Π.Π.Α. βεβαιώνει την παραλαβή της κάθε Αναφοράς στον Αναφέροντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής.

Οι Αναφορές πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και λεπτομερείς, ώστε να παρέχουν χρήσιμες και κατάλληλες πληροφορίες που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση της εγκυρότητας των αναφερόμενων γεγονότων. Όταν ο Αναφέρων έχει τις σχετικές πληροφορίες, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Αναφορά να περιλαμβάνει:

 • λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων που συνέβησαν και του τρόπου με τον οποίο ο Αναφέρων έλαβε γνώση αυτών,
 • την ημερομηνία και τον τόπο των γεγονότων,
 • τα ονόματα και τις ιδιότητες των εμπλεκομένων ή πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή τους,
 • αναφορά σε οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλους παράγοντες που μπορούν να τεκμηριώσουν τα αναφερόμενα γεγονότα.

Η Αναφορά μπορεί να υποβληθεί μέσω των ακόλουθων διαύλων:

 • μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected], στην οποία πρόσβαση έχει μόνο ο Υ.Π.Π.Α. (εναλλακτικά και σε περίπτωση δηλωθείσας σύγκρουσης συμφερόντων αυτού , στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] στην οποία πρόσβαση έχει μόνο ο αναπληρωματικός Υ.Π.Π.Α.),
 • μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 6946466547 που είναι προσβάσιμη στον Υ.Π.Π.Α., (εναλλακτικά και σε περίπτωση δηλωθείσας σύγκρουσης συμφερόντων αυτού , μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 2521081114 , εσωτερικός αριθμός 242 , που είναι προσβάσιμη στον αναπληρωματικό Υ.Π.Π.Α.),
 • ταχυδρομικώς, στη ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοτική Κοινότητα Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης, Τ.Θ. 23, Τ.Κ.66200, υπόψη του Υ.Π.Π.Α., (εναλλακτικά και σε περίπτωση δηλωθείσας σύγκρουσης συμφερόντων αυτού , στην ίδια ως άνω διεύθυνση, υπόψη του αναπληρωματικού Υ.Π.Π.Α.),
 • προφορικά, μέσω προσωπικής συνάντησης με τον Υ.Π.Π.Α, κατόπιν αίτησης του Αναφέροντος (εναλλακτικά και σε περίπτωση δηλωθείσας σύγκρουσης συμφερόντων αυτού , μέσω προσωπικής συνάντησης με τον αναπληρωματικό Υ.Π.Π.Α., ομοίως κατόπιν προηγούμενης αίτησης του Αναφέροντος).
  Οι ανωτέρω δίαυλοι έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται με ασφάλεια, ώστε να διασφαλίζεται ότι η ταυτότητα του Αναφέροντος, καθώς και η ταυτότητα οποιουδήποτε τρίτου που αναφέρεται στην Αναφορά, παραμένει εμπιστευτική και ότι αποτρέπεται σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
  Η Εταιρεία δικαιούται να τηρεί αρχεία για κάθε αναφορά που παραλαμβάνεται από τον Υ.Π.Π.Α., σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που τίθενται από τη νομοθεσία.
  Θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο Aναφορές για τις οποίες ο Αναφέρων πιστεύει καλόπιστα ότι οι πληροφορίες που παρέχει είναι ορθές.
  Σημειώνεται ότι τα πρόσωπα τα οποία εν γνώσει τους προέβησαν σε ψευδείς αναφορές ή ψευδείς δημόσιες αποκαλύψεις τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών και χρηματική ποινή.

 

5. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ο Υ.Π.Π.Α. είναι αρμόδιος για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να πραγματοποιήσει ταχεία και ακριβή έρευνα, τηρώντας τις αρχές της αμεροληψίας, της δικαιοσύνης και της εμπιστευτικότητας έναντι όλων των εμπλεκομένων μερών.

Προκειμένου να επιληφθεί της αναφοράς, ο Υ.Π.Π.Α. είναι δυνατόν να υποβοηθείται από αρμόδια όργανα της Εταιρείας ή αρμόδιους, κατά περίπτωση, φορείς, και, όταν κρίνεται σκόπιμο, από εξωτερικούς συμβούλους που ειδικεύονται στον τομέα των Αναφορών, η συμμετοχή των οποίων συμβάλλει στην επαλήθευση της εν λόγω Αναφοράς, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του Αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην Αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, και, όπου είναι δυνατόν, φροντίζοντας για την ανωνυμοποίηση τυχόν προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην Αναφορά.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Υ.Π.Π.Α. μπορεί να καλέσει τον Αναφέροντα να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες, εάν είναι απαραίτητο, για να βοηθήσει την έρευνα. Στις περιπτώσεις όπου πραγματοποιείται φυσική ή διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ του Αναφέροντος και του Υ.Π.Π.Α., θα εξασφαλίζεται πλήρης και ακριβής καταγραφή της συνάντησης αυτής, με τη συγκατάθεση του Αναφέροντος, και θα παρέχεται επίσης στον Αναφέροντα πρόσβαση σε αυτή. Μετά την ολοκλήρωση της φάσης έρευνας και επαλήθευσης των αναφερόμενων γεγονότων, ο Υ.Π.Π.Α. συντάσσει αναφορά που συνοψίζει τις έρευνες που διεξήχθησαν και τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Τα αποτελέσματα αυτά κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της εταιρείας και στους επικεφαλής των εμπλεκόμενων τμημάτων, προκειμένου να καθοριστεί ένα σχέδιο επέμβασης και να αποφασιστεί ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για την προστασία της Εταιρείας, του Αναφέροντος και τυχόν άλλων εμπλεκόμενων προσώπων.

Κατά τη διενέργεια αυτών των δραστηριοτήτων, η Εταιρεία εγγυάται το σεβασμό του απορρήτου του Αναφέροντος και απαγορεύει κάθε πράξη αντιποίνων σε βάρος του ή οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου μέρους, όπως περιγράφεται στο υπό 6. τμήμα της παρούσας Πολιτικής.

Ο Αναφέρων ενημερώνεται από τον Υ.Π.Π.Α. για το αποτέλεσμα της έρευνας και για τυχόν μέτρα που προβλέπονται ή λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του ζητήματος που αποκαλύπτεται με την Αναφορά τους εντός τριών (3) μηνών από τη βεβαίωση παραλαβής της Αναφοράς, ακόμη και αν η έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Σε διαφορετική περίπτωση, εάν ο Υ.Π.Π.Α. καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Αναφορά είναι ακατάληπτη ή υποβάλλεται καταχρηστικά ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παραβίαση από αυτές που ορίζονται ανωτέρω στην παράγραφο 2 ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση, η Αναφορά αρχειοθετείται, μαζί με την αιτιολογία της, από τον Υ.Π.Π.Α. Στη συνέχεια, ο Υ.Π.Π.Α κοινοποιεί την απόφαση αρχειοθέτησης στον Αναφέροντα ο οποίος, αν θεωρεί ότι η Αναφορά του δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, δύναται να την επανυποβάλλει στην Ε.Α.Δ.

6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Η Εταιρεία εγγυάται την εμπιστευτικότητα της κάθε Αναφοράς και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν, καθώς και την ανωνυμία του Αναφέροντος, ακόμη και στην περίπτωση που στη συνέχεια αυτή αποδειχθεί ότι είναι εσφαλμένη ή αβάσιμη.

Η Εταιρεία εγγυάται ότι η ταυτότητα του Αναφέροντος δεν θα αποκαλυφθεί σε οποιονδήποτε άλλον πέρα από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού που είναι αρμόδια να λαμβάνουν ή να παρακολουθούν τις αναφορές, εκτός εάν ο Αναφέρων δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του ή εάν η αποκάλυψη απαιτείται από το εφαρμοστέο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο και σύμφωνα με τις εκάστοτε οικείες προϋποθέσεις. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Αναφέρων θα ενημερώνεται εγγράφως εκ των προτέρων σχετικά, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία.

Η Εταιρεία δεν ανέχεται καμία μορφή αντιποίνων κατά του Αναφέροντος ή του αναφερόμενου ή οποιουδήποτε συμμετείχε στην έρευνα για την τεκμηρίωση της Αναφοράς και θα επιδιώξει να εξαλείψει τις συνέπειες τυχόν αντιποίνων που υπέστη ο Αναφέρων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά οποιουδήποτε εφαρμόζει ή απειλεί να εφαρμόσει πράξεις αντιποίνων σε βάρος όσων έχουν υποβάλει Αναφορές σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των εμπλεκόμενων μερών να προστατευθούν νομικά, εάν διαπιστωθεί ποινική ή αστική ευθύνη σε σχέση με το ψευδές των
όσων δηλώθηκαν ή αναφέρθηκαν για το μέρος που υπέβαλε Αναφορά. Η Εταιρεία μπορεί να λάβει τα πλέον ενδεδειγμένα πειθαρχικά ή/και νομικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των περιουσιακών στοιχείων και της φήμης της κατά οποιουδήποτε έχει προβεί κακόπιστα σε ψευδείς, αβάσιμες ή καιροσκοπικές αναφορές ή/και με αποκλειστικό σκοπό να συκοφαντήσει, δυσφημίσει ή να προκαλέσει ζημία στον αναφερόμενο ή σε άλλα μέρη που περιλαμβάνονται στην Αναφορά.

Σε περίπτωση Αναφορών που γίνονται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και την ισχύουσα νομοθεσία, ο Αναφέρων δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για συκοφαντική δυσφήμιση, προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παραβίαση της υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου, κανόνες προστασίας δεδομένων και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων κ.λπ. Ο Αναφέρων δεν θα θεωρηθεί επίσης υπεύθυνος για τη συμπεριφορά του κατά την απόκτηση πληροφοριών ή την πρόσβαση σε πληροφορίες που περιέχονται στην Αναφορά, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν συνιστά αυτοτελώς ποινικό αδίκημα.

7. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας, ενημερώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα των Αναφερόντων και οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου μέρους, τα οποία αποκτώνται κατά τον χειρισμό των Αναφορών, θα τύχουν επεξεργασίας σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, η Εταιρεία παρέχει στους εργαζομένους της και τα λοιπά πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλλουν Αναφορά, όπως περιγράφονται ανωτέρω στην παράγραφο 3, τους εσωτερικούς διαύλους Αναφοράς παραβιάσεων ενωσιακού δικαίου και επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα με σκοπό την αποτελεσματική παραλαβή και παρακολούθηση Αναφορών, τη διασφάλιση του ορθού χειρισμού τους, την τεκμηρίωσή τους και την προστασία των Αναφερόντων.

Μετά την επεξεργασία για την ανωνυμοποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις Αναφορές, η Εταιρεία προβαίνει σε αναφορές (reports) προς τη διοίκησή της για λόγους λογοδοσίας και εύρυθμης λειτουργίας της. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα για την τεκμηρίωση της Αναφοράς και για την εξυπηρέτηση των άνω νόμιμων και θεμιτών σκοπών επεξεργασίας και, ειδικότερα, στο ονοματεπώνυμο του Αναφέροντος (εφόσον επιλέξει να το αποκαλύψει) καθώς και στα στοιχεία επικοινωνίας του ή τυχόν άλλων εμπλεκόμενων μερών, στη θέση εργασίας του και σε άλλα δεδομένα που θα επιλέξει να αποκαλύψει ο ίδιος. Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω της διαδικασίας αυτής για τους ανωτέρω σκοπούς στηριζόμενη στη συμμόρφωσή της με έννομη υποχρέωση (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) ΓΚΠΔ), δηλαδή στη συμμόρφωση με την υποχρέωση καθιέρωσης διαύλων αναφορών και λήψης των αναγκαίων μέτρων για την παρακολούθησή τους, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, ως εκάστοτε ισχύει. Περαιτέρω, επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για το σκοπό σύνταξης ανωνυμοποιημένων αναφορών στηριζόμενη στο έννομο συμφέρον της (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) ΓΚΠΔ) για διαφανή και ορθή διοίκηση.

Τυχόν διαδικασίες και έρευνες που περιλαμβάνουν επεξεργασία δεδομένων θα ανατίθενται, υπό την εποπτεία του Υ.Π.Π.Α., σε δεόντως διορισμένους υπαλλήλους, ειδικά εκπαιδευμένους για τη διαχείριση των διαδικασιών Αναφοράς ή σε επιλεγμένους τρίτους ειδικούς, όπως εξωτερικούς δικηγόρους ή συμβούλους, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της εμπιστευτικότητας των εμπλεκομένων μερών και των προσωπικών δεδομένων στις Αναφορές.

Περαιτέρω, η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάζει στις αρμόδιες εποπτικές και ανακριτικές αρχές τις πληροφορίες που διαλαμβάνονται στις αναφορές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά μέσα σε διοικητικές, αστικές και ποινικές έρευνες και διαδικασίες.

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να διαβιβάσει τα δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η Εταιρεία λαμβάνει τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα λαμβάνουν προστασία ισοδύναμη με εκείνη που παρέχουν η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων που ισχύει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό και κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων που λαμβάνουν χώρα για την επαλήθευση της εκάστοτε Αναφοράς, η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή/απώλεια αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Επιπλέον, δεσμεύει με ρήτρες εμπιστευτικότητας και με την υποχρέωση τήρησης απορρήτου όσα άτομα έχουν πρόσβαση ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται στην ανωτέρω περιγραφόμενη επεξεργασία, τα υποκείμενα δεδομένων (π.χ. Αναφέροντες, Αναφερόμενοι ή τρίτα εμπλεκόμενα μέρη) έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης: Έχουν δικαίωμα να ενημερωθούν και να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους και να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων τους.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των τηρούμενων προσωπικών τους δεδομένων όταν το εν λόγω δικαίωμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν άλλους περιορισμούς.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικώνδεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητούν αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνονται στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που αφορούν την Εταιρεία και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνονται στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχουν δικαίωμα να εναντιώνονται ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων υπό συγκεκριμένες μόνο προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχουν δικαίωμα να λάβουν χωρίς χρέωση τα προσωπικά τους δεδομένα σε μορφή που θα τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσουν
  και να τα επεξεργαστούν, καθώς και να ζητήσουν, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβασθούν τα δεδομένα τους απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που έχουν παράσχει και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή τους.
 • Για να ασκήσουν οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση email: [email protected]
 • Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected].
  Στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης των προσπαθειών παρεμπόδισης και καθυστέρησης των διαδικασίας ερευνών μετά από Αναφορά, η Εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας, δεν παρέχει σχετική ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στους Αναφερόμενους και σε κάθε τρίτο πρόσωπο που περιλαμβάνεται στις Αναφορές υπό την ιδιότητά τους ως υποκειμένων των δεδομένων και, επίσης, δεν ικανοποιεί τα αντίστοιχα δικαιώματά τους όταν ασκούνται από αυτούς για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται και εφόσον είναι απαραίτητο. Στις περιπτώσεις αυτές περιορισμού των δικαιωμάτων των υποκειμένων δεδομένων, εάν η Εταιρεία αρνείται να ικανοποιήσει τα εν λόγω δικαιώματα χωρίς να ενημερώσει για τον λόγο του περιορισμού, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Α.Π.Δ.Π.Χ.), όπως προβλέπεται και ανωτέρω. Περαιτέρω, σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, η Εταιρεία μπορεί να μην κοινοποιήσει το περιστατικό στο υποκείμενο των δεδομένων, εάν η κοινοποίηση αυτή κρίνεται επιζήμια για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής.
  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στις Αναφορές αποθηκεύονται για όσο διάστημα είναι απαραίτητα με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στο τέλος αυτής της περιόδου, ο Υ.Π.Π.Α. διαγράφει οριστικά όλα τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στις Αναφορές.